JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAPROJEKTUJ SUKCES!

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej

Dofinansowanie projektu z UE: 969 961, 90 zł

CEL PROJEKTU


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy mieszkanek Małopolski Zachodniej (zamieszkujących powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) w wieku powyżej 30 roku życia, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale uczestniczek Projektu indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • Zmianę postawy z biernej na aktywną
 • Podjęcie zatrudnienia lub samo zatrudnienie

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy zrealizują średnio 100 godzinny program szkoleń zawodowych i min. 3 miesięczny program stażu/praktyk zawodowych zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania.

WSPARCIE W PROJEKCIE

SKIEROWANE JEST DO KOBIET

 • zamieszkujących na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25
 • w wieku powyżej 30 lat
 • bezrobotnych
 • biernych zawodowo

W SZCZEGÓLNOŚCI

 • z niepełnosprawnościami
 • powyżej 50 roku życia
 • o niskich kwalifikacjach posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • opiekujących się osobami zależnymi

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestniczek, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2017 r.

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji

ETAP I

złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych

ETAP II

rozmowa rekrutacyjna

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami!

Celem odpowiedniego przygotowania wsparcia w projekcie, np. spotkania rekrutacyjnego czy docelowo miejsca szkolenia, miejsca odbywania stażu i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w projekcie planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 570 008 290 lub elektronicznie na adres zaprojektujsukces@jmm.net.pl.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

PLIKI DO POBRANIA:

KONTAKT


REGIONALNE BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6

32-310 Klucze

Tel. 32 445 05 80

Tel.  570 008 290

Fax: 61 654 90 30

zaprojektujsukces@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/zaprojektujsukces

Biuro Projektu

AKTUALNOŚCI


GALERIA


Skip to content