ZAPYTANIE O CENĘ KURSU ANGIELSKIEGO POZIOM A2

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.

W ramach projektu chcemy zapewnić 1 uczestnikowi kurs języka angielskiego – poziom A2, w toku indywidualnych zajęć.

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności (mieszkanka Sosnowca).

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 30. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Cel: celem kursu jest nabycie przez uczestnika podstawowych kompetencji językowych na poziomie A2.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym
 • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach
 • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

Miejsce realizacji szkolenia

Zalecamy, aby zajęcia odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa śląskiego w szczególności miast: Sosnowiec. Odległość z miejscowości gdzie będą prowadzone zajęcia do miejscowości będącej miejscem zamieszkania uczestniczki nie może przekroczyć 50 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie będą prowadzone zajęcia do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem – w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestniczka szkolenia spod siedziby powiatowego urzędu pracy powiatu do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestniczce przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny za 1 godzinę powyższego kursu.

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie Wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 09/11/2018 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wz/

  1. Wzór umowy
  2. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content