ZAPYTANIE O CENĘ KURSU E-MARKETING

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są w 100% osoby z niepełnosprawnościami (ON) w rozum. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r.

W ramach projektu chcemy zakupić 4 miejsca szkoleniowe na szkoleniu otwartym z E-marketingu.

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba (mieszkanka Bytomia)

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 30. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Celem kursu jest poszerzenie umiejętności reklamy firmy w Internecie.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Odrębnie należy podać cenę kursu i cenę egzaminu państwowego (każdemu uczestnikowi należy opłacić 1 podejście do egzaminu państwowego).

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje oraz opłacenie jednego podejścia do egzaminu państwowego,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ (potwierdzenie spełnienia kryterium doświadczenia – nie krótsze niż 2 lata).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 08/11/2018 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wz/

Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content