Zapytanie o szkolenia UDT/IMBiGS

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Subregionu Pilskiego i Subregionu Poznańskiego defaworyzowani na rynku pracy, pow. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

W ramach projektu chcemy zakupić z terminem rozpoczęcia w czerwcu br.:

– 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z egzaminem UDT pn.:

OPERATOR URZĄDZEŃ TYPU:

Podesty ruchome:

– wiszące

– masztowe

– stacjonarne

 

Podesty ruchome przejezdne:

– wolnobieżne

– samojezdne montowane na pojeździe

– przewoźne

– 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym pn.:

Obsługa wózków jezdniowych (widłowych) + bezpieczna wymiana butli z egzaminem UDT

 

– 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym pn.:

Operator pomp mieszanki betonowej w zakresie III klasy z egzaminem IMBiGS

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

 

Miejsce realizacji szkolenia: zaleca się aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie województwa wielkopolskiego, subregion poznański, w miejscowości np. Poznań/Stęszew. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny poszczególnych szkoleń.

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów prawa jazdy danej kategorii,
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje (UDT i/lub IMBiGS),
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU oraz ANKIETĘ (załącznik do maila).

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 4/06/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/dzwcwlkp/

Załączniki: Wzór umowy i ankieta powierzenia danych osobowych

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content