ROZPOZNANIE CENOWE – KURS SPAWANIA METODĄ TIG

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu – spawanie metodą TIG. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

I.  Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem między 25.08.2016 a 15.09.2016 w wymiarze godzin nie mniej niż 110 godzin zegarowych zajęć w tym 80 godzin zajęć praktycznych.
II.  Liczba osób średnio 2 uczestników.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje:

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia „spawacz metodą TIG” z uwzględnieniem:
– sala wykładowa
– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć
– odzież ochronną adekwatną do typu zajęć
– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania, udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat
– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych
2. Egzamin kwalifikacyjny (teoretyczny i praktyczny) – pokrywane jest pierwsze podejście do poszczególnych egzaminów dla każdego uczestnika.
3. Wydanie:
– Książki Spawacza
– Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej
4. Wydanie certyfikatu/świadectwa egzaminu spawacza przez uprawnioną polską instytucję.
5. Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1:2007 (EN 287-1:2004, EN 287-1:2004/AC:2004, EN 287-1:2004/A2:2006) lub PN-EN ISO 9606-2:2007 (EN ISO 9606-2:2004).

Proszę o załączenie listy sprawdzającej, programów szkoleń oraz harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych ze wskazaniem wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową 60 min. – w przypadku zajęć praktycznych, teoretycznych i instruktażu wstępnego.
W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 22.08.2016 r.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na adres email: siph@siph.pl

adres pocztowy: Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content