ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/02

W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 08.03. Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO PROJEKTU „Zapraszamy do klasy BIZNES”

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063290

.

Miejsce i termin składania ofert:

.
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: Pegaz Group Sp. z o.o Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń do dnia 30 października 2017 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 30 października 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2017 roku o godz. 15.30.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Michał Andrzejak
tel: 575 433 900
e-mail: michal.andrzejak@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

.

Skip to content