ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0008/KOW/07 – POSZUKUJEMY EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI

 

W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 08.03. Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie Przedłużonego  Wsparcia Pomostowego.  

 

 

.

Miejsce i termin składania ofert:

.
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń.
2. Termin składania ofert upływa 20 maja 2018  roku o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2018 roku o godz. 14.30.

.

Adres do korespondencji::
Biuro Projektu
Ul. Bukowa 27 lok. A13
87-100 Toruń

 .

Dokumenty do pobrania:

Skip to content