ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/01

MERYTORYCZNA OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH oraz PRZEPROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych przez potencjalnych uczestników projektu i przeprowadzenia rozmów zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie udziału w projekcie „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ A.

Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych (2 tury naboru wniosków, w ramach każdej tury przewidujemy ok. 60 wniosków aplikacyjnych x 2 oceny) wraz z ewentualną oceną w ramach procedury odwoławczej, na podstawie formularza Zgłoszeniowego, udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Każdy Formularz Zgłoszeniowy zostanie oceniony przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z KARTĄ OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie).

Cześć A. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru max 4 członków Komisji Rekrutacyjnej.

CZĘŚĆ B.

Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego z Kandydatami do projektu (ok. 120 rozmów) mających na celu weryfikację umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych udokumentowane będzie KARTĄ OCENY Z ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM (stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w

projekcie).

Cześć B. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru

Regulamin udziału w projekcie „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” wraz

obowiązującymi załącznikami dostępny jest na stronie projektu:  www/jmm.net.pl/klasabiznes/

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr 2,  ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska
  2. Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2017 roku o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

adres do korespondencji:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2

ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Lewandowska

tel: 660 713 090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

zapytanie_ofertowe_kr-i-dz_09-01

zalacznik-1_09-01-2017

zalacznik-2_09-01-2017

 

Skip to content