ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/02

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części postępowania.

Część A:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Podstawy przedsiębiorczości:
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi max 32 godziny szkolenia łącznie dla 4 grup po max 15
osób każda.

Część B:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Podstawy rachunkowości w firmie, sporządzanie Biznes Planu W ramach usługi Oferent przeprowadzi max. łącznie 64 godziny szkolenia dla 4 grupy po max 15 osób każda.

Część C:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Podstawy prawa pracy, prawa podatkowego,
ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w firmie.
W ramach usługi Oferent przeprowadzi max. łącznie 64 godziny szkolenia dla 4 grupy po max 15 osób
każda.

Część D:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw marketingu, promocji.
W ramach usługi Oferent przeprowadzi łącznie maksymalnie 32 godziny szkolenia dla 4 grupy po max 15
osób każda.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019906

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr 2,  ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska
  2. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2017 roku o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

adres do korespondencji:

Pegaz Group Sp. z o.o.

Biuro Projektu

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2

ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Sabina Szuta

tel: 665 340 005

e-mail:  s.szuta@pegazgroup.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

PROGRAM SZKOLENIA

PISMO_wyniki_0036/2_Szkolenia_obowiązkowe 

Skip to content