ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/06 – PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”

 

W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054237

.

IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: Pegaz Group Sp. z o.o Biuro Projektu, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr 2, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska, do dnia 15 września 2017 r., do godziny 12:00.
2. Termin składania ofert upływa 15 września 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2017 roku o godz. 13.00.

.

adres do korespondencji:

Pegaz Group Sp. z o.o.
Biuro Projektu
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr 2
ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Przemysław Ludziejewski
tel: 665 340 021
e-mail: p.ludziejewski@pegazgroup.pl

.

Skip to content