ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/05

W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu:
– kursu ECDL PROFILE DIGCOMP 4 składający się z 3 modułów zakończony egzaminem ECDL DIGCOMP lub równoważnym
– Kurs Elektryczny Dozór i Eksploatacja (G1) – Szkolenie SEP do 1 kV Kurs zakończony egzaminem nadającym kwalifikacje.

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze.
  2. Termin składania ofert upływa 06 listopada 2019 roku o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2019 roku o godz. 15.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content