ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/0212/WARTSZTATY AKTYWIZACJI/2

W związku z realizacją Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie Warsztatów aktywizacji, połączonych ze wsparciem doradczo – psychologicznym dla Uczestników Projektu (min. 1, średnio ok. 10 warsztatów).

 

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 07.05.2018 roku o godz. 14.00.. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 roku o godz. 15.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Krystian Tomaszewski
tel: 794 212 525
e-mail: krystian.tomaszewski@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content