zapytanie ofertowe nr MRPO101/DORADCA/1 

Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego udzielanego Uczestnikom Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr MRPO101/DORADCA/1  dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, udzielanego uczestniczkom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 19.09.2016 r.  do godz. 15.30

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Marta Lewandowska tel. 660 713 090, fax 61 654 90 30, e-mail:  biuro@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

1-zapytanie-ofertowe-dz_10-09-2016

2-zalacznik-1_formularz-ofertowy_10-09-2016

3-zalacznik-2_wykaz_10-09-2016

4-zalacznik-3_standard-uslug

5-WYNIKI POSTĘPOWANIA 06.10.2016

Skip to content