ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr MRPO101/TZW/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi wsparcia mentorskiego (motywacyjno-psychologicznego) w oparciu o model TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO (TZW) na rzecz Uczestniczek Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 30 godzin zegarowych wsparcia na rzecz 1 uczestniczki projektu.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: 

JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze, do dnia 15 marca 2017 r., do godziny 15:30.

  1. Termin składania ofert upływa 15 marca 2017 roku o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO101/TZW/2_07.03.2017

ZAŁACZNIK 1_07.03.2017

ZAŁACZNIK 2_2A_07.03.2017

ZAŁACZNIK 3 Standard usług

ZAŁĄCZNIK 4_07.03.2017

ZAŁACZNIK 5_07.03.2017 

Skip to content