ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/14 – zakup kursu Prawa Jazdy kat. B

 

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie, (zwany dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”), w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na szkoleniu otwartym z zakresu:

organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 1 uczestniczki projektu

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063312

.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
  2. Termin składania ofert upływa  30 Października 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

.

Skip to content