ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/4

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, (zwany dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”), w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje szkoleń zakończonych egzaminem z zakresu:
A. pracownik administracyjno-biurowy
B. kurs komputerowy ECDL (BASE B3 i BASE B4)
C. kurs podstaw rachunkowości (I Stopień) zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego

 .

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031825

 .

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: 

JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze,

  1. Termin składania ofert upływa 05 maja 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 .

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska

tel. 530 981 978,

fax 61 654 90 30,

e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 .

 .

Skip to content