ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/2

W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na szkoleniu z zakresu:
A. pracownik administracyjno-biurowy
B. kurs florystyczny
C. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej
D. Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
E. Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161486

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze.
  2. Termin składania ofert upływa 01 luty 2019 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content