ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/3

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest organizacja szkolenia dla uczestniczek projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Specyfikacja kursów znajduje się w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM nr MRPO/SZKOLENIA/3

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025278

Miejsce i termin składania ofert:

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: 

JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze,

  1. Termin składania ofert upływa 23 marca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr MRPO_SZKOLENIA_3

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5_Lista sprawdzająca do weryfikacji kwalifikacji

WYNIKI -_MRPO_SZKOLENIA_3

Skip to content