ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO/SZKOLENIA/6

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Małopolskie, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie, (zwany dalej „Instytucją Pośredniczącą” lub „IP”), w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na szkoleniu otwartym z zakresu:

  1. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania wraz z uprawnieniami do     eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w handlu
  2. Kurs komputerowy ECDL (BASE B3 i BASE B4)
  3. Kurs dla animatora czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  4. Kurs na wychowawcę wypoczynku

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035966

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
  1. Termin składania ofert upływa 05 czerwca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

.

Skip to content