ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/1

W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat. C, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
2. Kurs prawa jazdy kat. C, MIASTO GRUDZIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
3. Kurs prawa jazdy kat. C, MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
4. Kurs prawa jazdy kat. C, MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
5. Kurs prawa jazdy kat. C+E, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
6. Kurs prawa jazdy kat. C+E, MIASTO GRUDZIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
7. Kurs prawa jazdy kat. C+E, MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
8. Kurs prawa jazdy kat. C+E, MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
9. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
10. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO GRUDIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
11. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
12. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
13. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
14. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO GRUDZIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
15. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
16. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
17. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej), MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
18. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej), MIASTO GRUDZIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
19. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej), MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
20. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej), MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
21. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej), MIASTO TORUŃ,, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
22. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej), MIASTO GRUDZIĄDZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
23. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej), MIASTO BYDGOSZCZ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
24. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej), MIASTO WŁOCŁAWEK, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1214663

.

Miejsce i termin składania ofert

1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. C7.

2. Termin składania ofert upływa 8 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content