ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0040/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu WSPARCIE NA STARCIE nr POWR.01.02.01-04-0040/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat. C, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
2. Kurs prawa jazdy kat. C+E, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
3. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
4. Kurs kwalifikacja wstępna kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 10 os.
5. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej), MIASTO TORUŃ, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.
6. Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy kwalifikacji wstępnej), MIASTO TORUŃ,, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 20 os.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217445

.

Miejsce i termin składania ofert

1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. C7.

2. Termin składania ofert upływa 22 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

Szkoła Jazdy RAJDER Sebastian Wesołowski, ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content