ROZPOZNANIE CENOWE RYNKU
W PROJEKCIE OD STAŻU DO ANGAŻU (0072) TAPING MEDYCZNO-SPORTOWY

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD STAŻU DO ANGAŻU. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych. Uczestnikami projektu są os. bierne zawodowo, poszukujące pracy, pon. 29 r.ż, z wyłączeniem rolników.

 

W ramach projektu chcemy zakupić 3 miejsca szkoleniowe na kursie: Taping medyczno-sportowy.

 

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych planów działania opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Miejsce realizacji kursów – zalecane: Łódź.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny szkolenia.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 14 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 30/11/2019.

 

Tryb szkolenia: weekendowy lub stacjonarny

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
  • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
  • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu szkolenia
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć także PROPONOWANY HARMONOGRAM i PROGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 04/11/2019 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/odstazudoangazu/

 

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W oparciu o ustalone kryteria w dniu 13.11.2019 wybrano wykonawcę tj.: Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała, ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław. Cena 1000,00 zł brutto/osoba.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content