ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER/0072/DORADCA/1

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 100 osobom).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125581

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 27 lipca 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
e-mail: biuro@jmm.net.pl
tel.: 660713090

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content