Facebook logo

Jmm Mariusz Lewandowski

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/12

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem umożliwiającego zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212490

.

Miejsce i termin składania ofert

1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.

2. Termin składania ofert upływa 25 października 2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019 roku o godz. 15.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530-981-978

e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA: