ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/13

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych wraz z
egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1219197

.

Miejsce i termin składania ofert
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 2 grudnia 2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content