ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia
pn. pracownik administracyjno-biurowy z obsługa komputera zakończonego egzaminem.

.

Miejsce i termin składania ofert
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2020 roku o godz. 13:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

  • Wyniki
  • Skip to content