ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/1  – świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu

.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 11 godzin zegarowych doradztwa na rzecz 1 uczestnika projektu.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045598

.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Powstańców 52 (budynek WPR), 40-024 Katowice
2. Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Inne

Zgodnie z Rozdz. XII pkt 6 Zapytania ofertowego

.

Skip to content