ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/DORADCA/2

.

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 100 osobom).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059032

.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Powstańców 52 (budynek WPR), 40-024 Katowice
2. Termin składania ofert upływa 9 Października 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 Października 2017 roku o godz. 13.00

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

Informacja o wybranym wykonawcy  – Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:  Pani Natalia Pisarczyk, ul. Kołobrzeska 11/25, 40-718 Katowice. Data wpływu oferty: 09.10.2017, godz. 11.17. Cena: 49,00 zł.

Pełna lista podmiotów: Pani Natalia Pisarczyk, ul. Kołobrzeska 11/25, 40-718 Katowice.

Skip to content