ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/10

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach:

A) Kurs komputerowy ECDL BASE lub równoważny zakończony egzaminem prowadzący do uzyskania kwalifikacji (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 20)

B) Kurs komputerowy ECDL ADVANCED lub równoważny zakończony egzaminem prowadzący do uzyskania kwalifikacji (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 20).

 .

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121123

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Powstańców 52 (budynek WPR), 40-024 Katowice.
  2. Termin składania ofert upływa 06.07.2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Daria Juras

Tel. 570-008-290

e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

.

Skip to content