ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0102/SZKOLENIA/11

.

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursu dla kucharzy II stopnia (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 10).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152492

.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
2. Termin składania ofert upływa 10.12.2018 o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Daria Juras
Tel. 570-008-290
e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

.

Skip to content