ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/catering/2

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154112

.

Miejsce i termin składania ofert
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 14.12.2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 13.00.

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 14.12.2018 uległo zmianie ZAPYTANIE OFERTOWE oraz Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Zmiany w powyższych dokumentach obejmują doprecyzowanie w zakresie części B obszaru realizacji zamówienia, tj. Bielsko Biała lub okolice w obrębie do 30 km od miejscowości.
Zmiany naniesione na dokumentach w powyższych zakresie zostały w oznaczone w dokumentach w kolorze czerwonym.

W związku z powyższą sytuacją Zamawiający wydłużenia termin składania ofert do dnia 18.12.2018 do godz. 12.00

WYNIKI

Część A:
Galeria Smaku Marian Wójcik, ul. Bolesława Prusa 6B/8, 58-260 Bielawa, data wpłynięcia oferty: 14.12.2018
Przerwa kawowa: 15,00 zł
Obiad: 35,00 zł
Część B: brak ofert

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content