ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/1

.

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących kursy dla dyspozytorów medycznych.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063498

.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 31 października 2017 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 roku o godz. 13.15.

Zamawiający zmienił nazwę postępowania (bez zmiany merytorycznej jego treści). Pierwotnie nadana nazwa zawężała zakres postępowania w stosunku do przedmiotu postępowania. W celu uniknięcia wprowadzenia potencjalnego Oferenta w błąd, tytuł postępowania został doprecyzowany.
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 03.11.2017 roku

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA

.

Skip to content