ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/instruktor/2

.

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach szkoleń, w zakresie aspektów pracy ratownika medycznego, systemu ratownictwa medycznego w naszym kraju, wdrożenie Systemu Wspierania Dowodzenia w PRM oraz skupienia uwagi na dobrych praktykach MZ w oparciu o obowiązujący Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych opracowanego przez CMKP (z dnia 06.11.2017 r.), „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 11.06.2015 roku), „Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć” (z dnia 04.04.2017), „Dobre praktyki postępowania Dyspozytorów Medycznych i Zespołów Ratownictwa Medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu” (z dnia 06.02.2018 r.).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160431

.

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 23.01.2019 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 roku o godz. 13.15.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Pietrukaniec Paweł SALVAO, ul. Kasprzaka 56/73, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Data wpłynięcia oferty: 22.01.2019
Cena brutto za przeprowadzenie 1h zajęć: 100,00 zł (Część I i II)

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA

.

Skip to content