ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0104/SALA/1

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wynajmu sal dydaktycznych na szkolenia realizowane dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170090

.

Miejsce i termin składania ofert
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 8 marca 2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 13.00.

.Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

MRO-MED Michał Mroczkowski, ul. Krzemieniecka 51/1, 45-401 Opole
Data wpłynięcia oferty: 08.03.2019
Cena brutto za wynajem sal 1h zajęć: 80,00 zł

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content