ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/catering/3

 W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1087750

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.

2. Termin składania ofert upływa 19.02.2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 13.00

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 12.02.2018 r. załączył do niniejszego Zapytania Ofertowego poprawiony Załącznik nr 4 (Wzór umowy). Załączenie poprawionego Załącznika jest wynikiem wystąpienia omyłki pisarskiej. 
Wprowadzona przez Zamawiającego zmiana dotyczy paragrafu 1:
a. punkt 1 – pierwotnie błędnie wskazany numer i data ogłoszenia postępowania,
b. punkt 2 – pierwotnie błędnie wskazana miejscowość, na terenie której odbywać się będzie dostawa usługi cateringowej.

Po wprowadzonych zmianach wzór umowy jest zgodny z zapisami Zapytania Ofertowego.

Powyższa zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content