ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach warsztatów pn. „Zajęcia terenowe w symulowanej katastrofie” w oparciu o „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodna z zarządzeniem Min. Zdrowia z11.06.2015 roku) oraz wytyczne WHO.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138115

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 28 września 2018 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 roku o godz. 13.15.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

AGNIESZKA ZIMNY MEDI – PRACT, ul. Błędowska nr 19, 42-450 Niegowoniczki
Data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena brutto za przeprowadzenie 1h zajęć: 150,00 zł

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900
e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content