ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/KM/1 – pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za realizację szkoleń z zakresu medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 oraz zgodnie z „Procedurami postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 11.06.2015 roku).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079086

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, pod adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.
  2. Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia o godz. 13:30.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Skorygowano oczywistą omyłkę w polu „Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)”.
Było: „2. Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00. „
Po korekcie: „2. Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2018 roku o godz. 13.00. „

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wykonawców/Oferentów.

W dniu 16.01.2018 Zamawiający umieścił w Bazie Konkurencyjności odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez potencjalnego Oferenta. W związku z terminem udzielenia odpowiedzi termin składania ofert został wydłużony do 18 stycznia 2018 r. do godz. 12.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Michał Kucap
Tel. 32 609-31-57
e-mail: szkolaratownictwa@wpr.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content