ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wynajmu sal dydaktycznych oraz wynajmu sprzętu na szkolenia realizowane dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084063

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 2 lutego 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich 2 luty 2018 r. o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ewa Szopa CORDIAL, ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Data wpłynięcia oferty: 01.02.2018
Cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali dydaktycznej (CZĘŚĆ I): 40,00 zł
Cena brutto za 1 godzinę wynajmu sprzętu dydaktycznego (CZĘŚĆ II): 45,00 zł

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską dot. błędnego oznakowania numerów Załączników nr 2 i 3 w ich tytułach, Zamawiający w dniu 26.01.2018 załącza do niniejszego zapytania ofertowego poprawione w ww. zakresie Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3.
W załączonych dokumentach w dniu 25.01.2018, Załącznik nr 2 został oznakowany jako Załącznik nr 3 w jego tytule, natomiast Załącznik nr 3 jako Załącznik nr 4.
Powyższa zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content