ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DORADCA/3

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom Projektu.

 .

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1063330

 .

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów, do dnia 30 Października 2017 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 30 Października 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 .

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:  Małgorzata Pawłowska Tel.  530 981 978, e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
 .
DO POBRANIA:
 .
Skip to content