ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DS/1 – doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 24 osobom).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114465

.

      Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2018 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 5 czerwca 2018 roku o godz. 11.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia: 

Marta Lewandowska

Tel. 660713090

e-mail : biuro@jmm.net.pl

 .
.
DO POBRANIA:
Skip to content