ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/5 Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej dla 2 grup, łącznie 24 osób.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069479

.

.

      Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów.
  2. Termin składania ofert upływa 28 listopada 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada  2017 roku o godz. 12.05..

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia: 

Michał Andrzejak   tel. 575 433 900 / e-mail: michal.andrzejak@jmm.net.pl

 .
.
DO POBRANIA:
Skip to content