ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0138/SZKOLENIA/1

W związku z realizacją projektu WYSTARTUJ Z POWEREM! nr POWR.01.02.01-04-0138/19 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:

  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Kurs prawa jazdy kat. C
  • Kurs prawa jazdy kat. C+E
  • Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C
  • Pakiet kursów prawo jazdy kat. prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • Pakiet kursów prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna

 

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty muszą być złożone elektronicznie za pośrednictwem strony

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24840

2. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2021 r. o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi najwcześniej w dniu 8 stycznia 2021 r. o godz. 14.01.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Martyna Hanzel
tel: 575-521-600
e-mail:  biuro@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

 

Skip to content