ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/10

 

Przedmiot Zamówienia

.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu kosmetycznego (I stopnia) dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050852

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
  2. Termin składania ofert upływa  30 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017 o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

Informacja o wybranym wykonawcy – Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Med Beauty Zaopatrzenie gabinetów kosmetycznych Kosmetyka Eugeniusz Urbaniak, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 18.
Cena brutto za przeszkolenie 1 uczestnika: 2300,00 zł

Pełna lista podmiotów

  1. Med Beauty Zaopatrzenie gabinetów kosmetycznych Kosmetyka Eugeniusz Urbaniak, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 18.
    2. Centrum Kształcenia Dorosłych, ul.Żwirki i Wigury 27, Kęty 32-650.
Skip to content