ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/14

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstaw grafiki komputerowej zakończonych egzaminem ECCC lub równoważnym dla min. 10 a max. 40 Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich w Projekcie Indywidualnym Planem Działania.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081001

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze.
  2. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2018 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 11.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

MARTA LEWANDOWSKA
tel: 660713090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ESSOR Szkolenia i Doradztwo A.Ozga, A. Swędzioł S.C. z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 95, 32-329 Bolesław.
23.01.2018, godz. 9:05, oferta złożona osobiście w Biurze projektu .
Cena: 18.000,00 zł

Pełna lista podmiotów

ESSOR Szkolenia i Doradztwo A.Ozga, A. Swędzioł S.C. z siedzibą w Bolesławiu, ul. Główna 95, 32-329 Bolesław.
Cena: 18.000,00 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content