ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/9 – zakup kursów prawa jazdy kat. C , kat. D oraz kat. C+E

 

Przedmiot Zamówienia

.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usługi kursu prawa jazdy kat. C, Kat. D oraz Kat. C+E dla uczestników Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044111

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
  2. Termin składania ofert upływa 21 lipca 2017 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

Skip to content