ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/2

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi prowadzenia egzaminów po szkoleniach z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP (maksymalnie 300 osób).

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przeprowadzenia egzaminów po szkoleniach pozwalającego uzyskać certyfikat ECCC DIGCOMP 5 OBSZARÓW POZIOM A. dla Uczestników Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dla maksymalnie 300 osób).
Egzaminy muszą potwierdzać nabycie kompetencji na poziomie A zgodnie ze standardem kompetencji informatycznych DIGCOMP określonym w Załączniku nr 13 Standard cyfrowy do Regulaminu konkursu w ramach którego projekt „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” otrzymał dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Zapytania) obejmującym 5 obszarów i 21 kompetencji.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042929

.

.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, na adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 14 lipca 2017 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content