ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/1

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sprzętu komputerowego – mobilnego laboratorium komputerowego.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu komputerowego – mobilnego laboratorium komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji szkoleń organizowanych w ramach projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozeznania rynku muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 8-200 Dzierżoniów, do dnia 13.04.2017 r., do godziny 11:00.
2. Termin składania ofert upływa 13.04.2017 roku o godz. 11:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Adres do Korespondencji:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Rynek 55/16
58-200 Dzierżoniów

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Zofia Huflejt

Tel. 793-335-900       e-mail:   zofia.huflejt@jmm.net.pl

Skip to content