ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/LABORATORIUM/2

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sprzętu komputerowego – mobilnego laboratorium komputerowego.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1040490

.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu komputerowego – mobilnego laboratorium komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji szkoleń organizowanych w ramach projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI”


.

Miejsce i termin składania ofert

.
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów
2. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content