ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/POCZĘSTUNEK/3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: dostarczenie poczęstunku na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 (kod CPV: 55520000-1).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031826

.
Jako poczęstunek rozumiana jest przerwa kawowa oraz obiad dwudaniowy.
W wypadku szkolenia w formule 4 do 6 godz. dziennie wyżywienie obejmuje poczęstunek w postaci jednej przerwy kawowej.
W wypadku szkolenia w formule od 6 do 8 godz. dziennie, wyżywienie obejmuje: 1 przerwę kawową i obiad dwudaniowy.
Poczęstunek zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom projektu. Planowanych jest do 3000 całodziennych poczęstunków.

.

Miejsce i termin składania ofert

.
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów, do dnia 05.05.2017 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 05.05.2017 roku o godz. 15:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content