ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/1

Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla minimum 1 grupy, maksymalnie 30 grup).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024797

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod
adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów
2. Termin składania ofert upływa 21 marca 2017 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420_TRENER_1

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Skip to content